Wist u dat wij als service voor onze klanten, zelf ook kleine oplage medicijnen maken?

Wist u dat wij doordeweeks tot 20.00 uur geopend zijn in Emmen?

Wist u dat wij ook op zaterdagen geopend zijn?

Wist u dat u de medicijnen op elke locatie kunt ophalen zonder recept?

Wist u dat u in minder dan 1 minuut getest kunt worden op het risico op diabetes type 2?

Privacy Statement Alphega Apotheek

Alphega apotheek hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Alphega apotheek onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Iedere Alphega apotheek is een onafhankelijke onderneming en als zodanig een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alphega apotheek verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De tabel hieronder geeft daar een overzicht van. In het overzicht wordt ook weergegeven welke type persoonsgegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en de (categorieën van) partijen die daarbij betrokken zijn.

— tabel volgt

Landelijk schakelpunt

Uw Alphega apotheek zal u vragen toestemming te verlenen voor het (laten) inzien van uw medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer u iets overkomt buiten werktijden van de huisarts of apotheker en u bij een andere arts of apotheker terechtkomt, kan deze arts het LSP gebruiken om te zien wat er in uw dossier staat. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat bij de verleende zorg geen rekening kan worden gehouden met informatie, die via het LSP beschikbaar is. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen door het missen van relevante, medische informatie. Uw Alphega apotheek is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door LSP gefaciliteerde verbinding en ook niet voor de verwerking van persoonsgegevens door hulpverleners (artsen, verpleegkundigen of apothekers), die niet in dienst zijn van uw Alphega apotheek. Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.

Farmacovigilantie

Bij het doen van een melding (over u zelf, dan wel namens een derde) over eventuele bijwerkingen worden de persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens. Deze contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om correct met uw melding om te gaan en geven wij niet door aan derden. Indien de melding een derde betreft dan zullen wij geanonimiseerde persoonsgegevens van deze derde verwerken. De medische informatie delen wij geanonimiseerd met autoriteiten, fabrikanten en andere partners binnen de gezondheidszorg. Wij gebruiken gegevens die worden verstrekt met betrekking tot bijwerkingen uitsluitend om de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren ten behoeve van de verbetering van gezondheidszorg in het algemeen en onze patiënten in het bijzonder (ook wel farmacovigilantie of medicijnbewaking).

Betrokken partijen

Om invulling te geven aan bepaalde dienstverlening maakt uw Alphega apotheek gebruik van een aantal externe partijen. Deze partijen ondersteunen bij het de zorgverlening en zijn daardoor betrokken bij verwerking van persoonsgegeven van patiënten. Met deze partijen zijn goede (schriftelijke) afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang en bescherming van de gegevens.

Leverancier van Apotheek Informatie Systeem (“AIS”)

Voor het algemeen beheer van medische gegevens maakt uw Alphega apotheek gebruik van een apotheek informatiesysteem. De meest bekende leveranciers van een AIS zijn PharmaPartners, CGM Apotheek, Promedico of Chipsoft Hix. In het AIS wordt onder andere de medicatiehistorie opgeslagen, medicatiebewaking uitgevoerd, alsmede de verwerking van de (bestellingen van de) te leveren medicatie. Alleen uw eigen Alphega apotheek is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door de leverancier van het AIS.

Beveiliging van gegevens

Alphega apotheek heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Alphega apotheek, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. Alphega apotheek zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt.

Lokaal Samenwerkingsverband

Uw Alphega apotheek maakt onderdeel uit van een Lokaal Samenwerkingsverband, waar ook de Huisartsenpost, Dienstapotheek en mogelijk andere zorgverleners bij zijn aangesloten. De deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn vaak aangesloten op één platform voor het inzien van elkaars medische dossiers ten behoeve van het verlenen van (spoedeisende) hulp tijdens afwezigheid van uw arts of apotheker. Effectieve en efficiënte zorgverlening tijdens waarneming is slechts mogelijk met behulp van gegevensuitwisseling via deze Lokale Samenwerkingsverbanden. Indien u meer informatie wenst hierover, kunt u deze bij uw Alphega apotheek opvragen. De beveiliging van deze gegevens tegen onrechtmatige verwerking voldoet ook aan de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. en ook hiervoor geldt dat alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, deze gegevens mogen inzien.

Uw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap over uw gegevens. Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven.

— tabel volgt

Uw recht uitoefenen

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek indien bij uw Alphega apotheek. Vermeld bij het verzoek dat het gaat om: ‘Verzoek om uitoefening rechten AVG privacy’. Vermeld daarnaast ook te allen tijde om welk recht het gaat en zorg dat uw identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken om recht kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat wettelijke bepalingen uw Alphega apotheek verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming/Privacy Officer van uw Alphega apotheek. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. De contactgegevens vindt u op de website van uw Alphega apotheker, of kunt u daar telefonisch of mondeling opvragen.

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Wijzigingen privacybeleid

Indien het privacybeleid van Alphega apotheek wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden deze worden gebruikt.

Dit Privacy Statement is aangepast op 3 oktober 2018 en gepubliceerd op 3 oktober 2018.

Copyright Apotheek de Vriendschap ©